El Grup de Natura Freixe transforma un camp de conreu abandonat amb una microreserva per l’aurora dels guarets.

La microreserva Flix 1 es va establir per a potenciar l’hàbitat de l’aurora dels guarets dins la seva (reduïda i única) àrea de distribució actual a Catalunya. L’objectiu era crear i mantenir un guaret de qualitat per la papallona promovent-hi l’establiment d’algunes de les seves plantes nutrícies.

Per aquesta raó la primera feina que es va realitzar va consistir en recuperar un camp de conreu abandonat i tornar-lo a posar en funcionament però no com a conreu, sinó com a guaret per els pol·linitzadors en general i per l’aurora dels guarets en particular.

Recuperació del camp

Els treballs de recuperació es van centrar en eliminar tota la vegetació arbustiva i arbòria que ocupava la superfície del camp (amb les arrels incloses) i preparar el camp per una futura sembra de les plantes nutrícies. L’arrencada de les arrels es va fer amb una retroexcavadora i les restes vegetals van ser esmicolades in situ amb una picadora.

Aspecte inicial de l'espai.

Sembra de plantes nutrícies

Posteriorment el camp es va sembrar amb llavors de Biscutella auriculata, una de les plantes nutrícies de l’aurora dels guarets. Prèviament a la sembra el camp es va preparar per maximitzar la germinació de la planta sembrada a través dels següents treballs:

  • Llaurada per enterrar la capa superficial del sòl (on hi ha el banc de llavors d’espècies no desitjades) i fer aflorar les capes més profundes i lliures de llavors.
  • Fresada superficial per desfer els terrossos, aplanar el camp i facilitar la sembra.

La poca quantitat de llavors a sembrar (4,5 kg) en una superfície tan gran (1,2 ha.) va fer inviable la sembra amb una sembradora tradicional, de manera que es va fer a mà, aplicant una densitat de llavors de 5 gr./m2.

  • Papallones relacionades

ESPÈCIE VULNERABLE
Aurora dels guarets
Zegris eupheme
  • Microreserves relacionades

Flix 1